Menu

Blogs

Belastingplan 2023: Wat kunt u verwachten?

Op Prinsjesdag (20 september 2022) is het Belastingplan 2023 gepresenteerd. In onze artikelen over de Voorjaarsnota 2022 en Prinsjesdag 2022 informeerden wij u al over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023 en volgende jaren. Nu het Belastingplan 2023 is gepresenteerd zijn een groot aantal wijzigingen definitief. In dit artikel ...

Een update over de stand van zaken omtrent box 3

In dit artikel informeerde wij u over de stand van zaken omtrent box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van 24 december 2021. Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet kan worden verplicht (ook) rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Afgelopen zondag 4 september 2022 is door ...

Wat betekenen de geplande wetswijzigingen rondom box 3 concreet?

In dit artikel informeerden wij u over het plan van het kabinet om het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Daarnaast staan er een wetswijziging gepland rondom de toepassing van de leegwaarderatio. Belastingplichtigen die onder het huidige stelsel weinig belasting betalen over hun beleggingen in ...

Onderzoekscommissie: ‘Opmerkelijke belastingconstructies’

De Minister en Staatssecretaris van Financiën hebben onlangs aan de Tweede Kamer een rapport aangeboden waarin ‘opmerkelijke belastingconstructies’ uiteen worden gezet. Naar verwachting wordt hier door het kabinet op Prinsjesdag (22 september 2022) op gereageerd. In dit artikel vertellen wij u meer over het rapport en de daarin genoemde constructies. ...

Mogelijk recht op toepassing forfaitaire spaarvariant (box 3)? Kom tijdig in bezwaar tegen de definitieve aanslag IB!

De Belastingdienst is aangevangen met het opleggen van de definitieve aanslagen Inkomstenbelasting over het belastingjaar 2021. Vanaf medio september wordt vervolgens gestart met het opleggen van aanslagen over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 voor zover die nog niet waren vastgesteld. Vanwege de uitwerking van het rechtsherstel is het ...

Fiscaal verschoningsrecht

In dit artikel lieten wij u weten wat een fiscaal advocaat voor u kan betekenen. Advocaten hebben wettelijke geheimhoudingsplicht maar daarnaast ook (fiscaal) verschoningsrecht waardoor een fiscale zaak vertrouwelijk aan een fiscaal advocaat kan worden voorgelegd. De Staatssecretaris van Financiën had aangegeven dit fiscale verschoningsrecht te willen inperken. Dat gaat ...

Inzagerecht in het (boete)dossier van de Belastingdienst

Indien een belastingplichtige het niet eens is met een belastingaanslag of (boete)beschikking van de Belastingdienst kan hij daartegen bezwaar maken. In de bezwaarprocedure bestaat recht op inzage in alle stukken van de Belastingdienst die op de zaak betrekking hebben. Als een boete is opgelegd dient door de Belastingdienst op verzoek ...

Prinsjesdag 2022: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

In ons artikel over de Voorjaarsnota 2022 informeerden wij u over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023. Op Prinsjesdag 2022 (20 september 2022) worden de definitieve fiscale maatregelen voor 2023 gepubliceerd. Inmiddels zijn meer wijzigingen op hoofdlijnen bekend en informeren wij u graag verder. Welke fiscale wijzigingen komen er ...

Op tijd inkeren over crypto-bezittingen

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van het box 3 inkomen in uw aangifte Inkomstenbelasting. In dit artikel leest u daar meer over. Belastingplichtigen doen er nog steeds goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. Dat geldt ook voor ...

Aanpassing leegwaarderatio (in plaats van eerder aangekondigde afschaffing)

In dit artikel informeerde wij u over een nieuw box 3 stelsel en de afschaffing van de leegwaarderatio.  Volgens het coalitieakkoord (januari 2022) zou de leegwaarderatio in box 3 per januari 2023 worden afgeschaft. Naar nu blijkt levert die afschaffing juridische risico’s op en heeft het kabinet voorgesteld tot het ...