Menu

De beperking van de inkeerregeling en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging 

Per 1 januari 2020 is de toepassing van de inkeerregeling verder ingeperkt. Een beroep op de inkeerregeling is niet (meer) mogelijk voor box 2-inkomen en box 3-inkomen. En dit geldt voor zowel binnen- als buitenlandsituaties. Deze wijziging brengt een risico op strafrechtelijke vervolging met zich mee. De Belastingdienst kan namelijk kiezen voor het opleggen van een bestuurlijke boete of het overgaan tot strafrechtelijke afdoening.

Omdat de wijziging recent is ingegaan is nog weinig bekend over het (strafrechtelijke) beleid van de Belastingdienst. Hoe het strafrechtelijke beleid in het algemeen wordt toegepast is wel vastgelegd.

Hoewel met ingang van 1 januari 2020 niet meer boetevrij kan worden ingekeerd menen wij dat de mogelijkheid bestaat dit aan te vechten in situaties dat het gaat om box 3 inkomen dat had moeten worden aangegeven in aangiften die vóór 1 januari 2018 ingediend zijn of hadden moeten worden. Onze fiscaal advocaten informeren u graag verder hierover. Voor (andere) vragen over de nu geldende inkeerregeling kunt u vanzelfsprekend ook contact met ons opnemen.

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) en het protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (protocol AAFD)

De Belastingdienst is gebonden aan het BBBB en het protocol AAFD bij de beslissing of gekozen wordt voor een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctie.

BBBB

Het BBBB hanteert een drempelbedrag van € 20.000. Dit is het bedrag aan belasting ‘dat door de in of over de onderzoeksperiode gepleegde feiten die daartoe strekken te weinig is of zou zijn geheven of te veel is of zou zijn toegekend, indien de aangifte of aanvraag van belanghebbende was gevolgd’. Als de drempel van € 20.000 wordt gehaald en de ambtenaar van de Belastingdienst het vermoeden heeft van een strafbaar feit dan maakt deze ambtenaar melding bij de boete-fraudecoördinator. De boete-fraudecoördinator kan, als hij (aanvullend) meent dat sprake is van opzet, de zaak aanmelden voor strafrechtelijke afdoening.

Strafrechtelijke afdoening en het protocol AAFD

Paragraaf 15 van het BBBB verwijst (vervolgens) naar het protocol AAFD: ‘Voor het maken van een keuze tussen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering bevat het protocol AAFD nadere voorschriften.’

Het protocol AAFD hanteert een eigen drempelbedrag van € 100.000. Dit lijkt tegenstrijdig met het hierboven genoemde drempelbedrag uit het BBBB van € 20.000 maar werkt als volgt. Bij een nadeelbedrag van € 100.000 én het vermoeden van opzet kan de zaak (sowieso) worden aangemeld voor strafrechtelijke afdoening.

Bij een nadeelbedrag tussen € 20.000 en € 100.000 wordt een zaak slechts strafrechtelijk afgedaan indien:

 • Sprake is van een vermoeden van opzet (BBBB) én;
 • Sprake is van een of meerdere aanvullende wegingscriteria.

Er moet in die situatie dus ook worden voldaan aan een of meerdere aanvullende wegingscriteria. De aanvullende wegingscriteria zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van het protocol AAFD:

 1. De mate van impact op de maatschappij en evenwichtige rechtshandhaving;
 2. Status verdachte / voorbeeldfunctie;
 3. Recidive (herhaling van een strafbaar feit);
 4. Verhaal onmogelijk;
 5. Combinatie van delicten;
 6. Medewerking van een adviseur, deskundige derde of douane-expediteur;
 7. Slagvaardigheid;
 8. Geen bestuurlijke boete mogelijk;
 9. Waarheidsvinding en;
 10. Thematische aanpak (beleid Belastingdienst).

Afsluitende opmerkingen

Aanmelding voor mogelijke strafrechtelijke afhandeling kan dus plaatsvinden als sprake is van ‘nadeel’ van een bepaalde omvang en het vermoeden van opzet. Afhankelijk van de omvang van het nadeel (€ 20.000 – € 100.000 of > € 100.000) dient daarnaast nog sprake te zijn van aanvullende wegingscriteria.

Door de verdere beperking van de inkeerregeling riskeren belastingplichtigen strafrechtelijke vervolging, ongeacht of zij zich vrijwillig melden.

Wilt u meer informatie over de toepassing in de praktijk of over de inkeerregeling in het algemeen? Bij begeleiding door één van de fiscaal advocaten van Vink Fiscale Advocatuur bent u verzekerd van geheimhouding. Neem vrijblijvend contact met ons op!