Menu

Vermogensaanwasbelasting (box 3) vanaf belastingjaar 2025

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad. Het arrest heeft veel teweeg gebracht. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet van plan is om het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Belastingplichtigen die onder het huidige stelsel weinig belasting betalen over hun beleggingen in box 3 zullen te maken krijgen met een aanzienlijke box 3-heffing. In dit artikel informeren wij u over de plannen van het kabinet.

Let op! Deze blog is geschreven in 2022. Inmiddels is bekend geworden dat een nieuw box 3-stelsel langer op zich laat wachten. In dit artikel vertellen wij u hier meer over.

Plan voor belasting over werkelijk rendement

Op 15 april 2022 heeft de Staatssecretaris van Financiën een contourenbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de vermogensaanwasbelasting (box 3) verder is uitgewerkt. De bedoeling is dat in box 3 belasting zal worden geheven over de werkelijk genoten reguliere inkomsten uit vermogen, zoals rente, huur, dividend en pacht, en over de (on)gerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen. Hoewel het wetsvoorstel waarschijnlijk pas in juni 2023 bij de Tweede Kamer wordt ingediend zijn de hoofdlijnen al bekend.

Hoofdlijnen van de vermogensaanwasbelasting

In box 3 zullen inkomsten en waardestijgingen zijn belast. Dit betekent dat bij bank- en spaarproducten de rente-inkomsten belast zullen zijn. Bij beleggingen, financiële instrumenten en onroerende zaken zullen de reguliere inkomsten (zoals dividend, huur en pacht) zijn belast, en daarnaast zullen de waardeontwikkelingen (zoals koerswinst of -verlies en waardestijgingen of -dalingen) zijn belast. Voor onroerende zaken geldt dat de waardeontwikkeling aanvankelijk forfaitair zal worden bepaald, waarna zo snel mogelijk de overstap zal worden gemaakt naar een heffing op basis van werkelijk rendement.

Er wordt op dit moment nog onderzocht hoe de belastingheffing over box 3-bezittingen zoals cryptovaluta, contant geld en rechten op periodieke uitkeringen moet worden vormgegeven.

Het gevolg van het stelsel van de vermogensaanwasbelasting is dat er ook verliezen kunnen ontstaan. De staatssecretaris heeft aangegeven dat verliesverrekening binnen box 3 mogelijk wordt. Daarnaast zal in plaats van een heffingsvrij vermogen een heffingsvrij inkomen worden geïntroduceerd.

Tarief

In de contourenbrief is nog geen tarief genoemd. Vanuit de praktijk klinken geluiden dat het box-3 tarief zal worden gelijk getrokken met het (progressieve) box-1 tarief. Dat betekent dat inkomen uit vermogen zal worden belast tegen maximaal 49,5% (tarief 2022). Bij een dergelijk tarief lijkt de heffing in de Inkomstenbelasting op de heffing zoals Nederland die al eens kende onder de Wet Inkomstenbelasting 1914.

Anticipatie vermogensaanwasbelasting

Met het oog op de veranderende wetgeving is het zaak de box 3 positie (van cliënten) te monitoren. Naast de geplande vermogensaanwasbelasting zal de wetgeving omtrent box 3 al worden aangepast vanaf 2023. In dit artikel vertelden wij u hier meer over. U kunt nog dit jaar (2022) op de aankomende wetswijzigingen anticiperen. Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw (of uw cliënt zijn) gehele fiscale positie. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.