Menu

Startersvrijstelling Overdrachtsbelasting discriminerend?

In dit artikel informeerden wij u over de startersvrijstelling Overdrachtsbelasting. Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de Overdrachtsbelasting. Om een beroep te kunnen doen op de startersvrijstelling geldt de vrijstelling voor kopers tot en met 34 jaar. Rechtbank Gelderland heeft zich op 7 juni 2022 uitgelaten over de vraag of de leeftijdsgrens van 35 jaar onterecht is en in strijd is met het verbod op leeftijdsdiscriminatie. In dit artikel informeren wij u verder.

Casus Rechtbank Gelderland

Een koper heeft op 16 februari 2021 een woning gekocht voor € 295.000. De koper was op het tijdstip van verkrijging van de woning 50 jaar. De koper meent dat de leeftijdsgrens van 35 jaar onterecht en in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie (artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR) is. De koper heeft aangevoerd dat uit gegevens van het kadaster blijkt dat minder dan de helft van de woningtransacties toegerekend kan worden aan personen tot 35 jaar.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat alleen sprake kan zijn van discriminatie als het gemaakte onderscheid geen gerechtvaardigde doelstelling heeft of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het onderscheid maakt en het daarmee beoogde gerechtvaardigde doel.

Rechtbank Gelderland overweegt dat uit de Memorie van Toelichting bij invoering van de startersvrijstelling kan worden opgemaakt dat de wetgever met de introductie van de startersvrijstelling heeft beoogd de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Met de leeftijdsgrens van 35 jaar is aangesloten bij de leeftijdsgrens voor de meest actieve starters. In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat 73 % van de doelgroep onder deze leeftijdsgrens valt. Het doel om de groep starters op de koopwoningmarkt te helpen kan volgens de wetgever door middel van de leeftijdsgrens het beste worden bereikt.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het hanteren van een leeftijdsgrens tot 35 jaar voor de startersvrijstelling niet leidt tot discriminatie in de van het EVRM of het IVBPR.

Tarieven overdrachtsbelasting

De koper in voornoemde casus kon, gezien zijn leeftijd, geen beroep doen op de startersvrijstelling en was 2 % Overdrachtsbelasting verschuldigd. Om het 2 %-tarief te kunnen toepassen dient sprake te zijn van een kwalificatie voor de Overdrachtsbelasting als (eigen) woning. In dit artikel kunt u meer lezen over de verschillende percentages Overdrachtsbelasting.

De leeftijdsgrens is een duidelijke voorwaarde om te kunnen beoordelen of een koper kwalificeert voor de startersvrijstelling. Het is echter niet altijd duidelijk of de startersvrijstelling van toepassing is, en zo de startersvrijstelling niet van toepassing is welk percentage Overdrachtsbelasting (dan wel) van toepassing is. Zo kan het onduidelijk zijn of een onroerende zaak kwalificeert als woning voor de Overdrachtsbelasting, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een kavel.

Twijfelt u over de kwalificatie van een onroerende zaak voor de Overdrachtsbelasting? Wij adviseren u graag over uw fiscale positie. Wij zijn op de hoogte van de (voorgenomen) fiscale wijzigingen en kunnen u informeren over de actuele percentages en wet- en regelgeving. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.