Menu

De recente ontwikkelingen rondom box 3

De afgelopen maanden zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest rondom het huidige en nieuwe box 3-stelsel. In dit artikel informeren wij u over deze ontwikkelingen.

Oude (wettelijke) regeling

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel informeerden wij u over deze uitspraak van de Hoge Raad.

Bij de oude wettelijke regeling werd er bij de heffing over box 3-vermogen vanuit gegaan dat belastingplichtigen een deel van het box 3-vermogen spaarden en een deel van het box 3-vermogen belegden. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen in box 3 worden belast.

Rechtsherstel

Na het arrest van de Hoge Raad was het aan het kabinet om te beslissen of en hoe rechtsherstel zou worden geboden aan belastingplichtigen. In 2022 werd bekend dat belastingplichtigen die voor de belastingjaren 2017 tot en met 2022 tijdig bezwaar hadden gemaakt, of belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet definitief waren geworden, recht hadden op rechtsherstel. Het rechtsherstel wordt geboden in de vorm van een forfaitaire spaarvariant. In dit artikel vertelden wij u hier meer over de uitwerking van de forfaitaire spaarvariant.

Voor de belastingjaren 2023 en verder is sprake van overbruggende wetgeving. Deze overbruggende wetgeving vervangt het huidige box 3-stelsel en is gebaseerd op belastingheffing op basis van de forfaitaire spaarvariant.

Er wordt gewerkt met drie forfaits: Voor spaargeld, schulden en overige bezittingen (beleggingen). De forfaits worden steeds per jaar vastgesteld. Op 29 september 2022 is bekend geworden dat het percentage van de rendementsklasse beleggen voor 2023 wordt vastgesteld op 6,17 %. De percentages voor 2023 voor banktegoeden en schulden en de achterliggende berekening zullen pas bekend zijn in het eerste kwartaal van 2024.In dit artikel informeren wij u hier verder over.

Bezwaar tegen het rechtsherstel

De vraag is of de door het kabinet geboden wijze van rechtsherstel in lijn is met de uitspraak van de Hoge Raad. Op dit moment lopen er meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad waar de vraag voorligt of het rechtsherstel in box 3 voldoende in lijn is met de uitspraak van de Hoge Raad.

Er zijn belastingplichtigen die menen dat het geboden rechtsherstel niet voldoende is. Die situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als beleggingen worden gehouden waarop aanzienlijk minder rendement wordt gemaakt dan het forfaitaire percentage (2023: 6,17%).

Het is zaak dat deze belastingplichtigen in de gaten houden of aan hen de definitieve aanslag Inkomstenbelasting wordt opgelegd of uitspraak op bezwaar wordt gedaan over belastingjaren 2017 en jonger. Deze belastingplichtigen hebben namelijk nog de mogelijkheid op te komen tegen het rechtsherstel door bezwaar resp. beroep aan te tekenen.

Door tijdig bezwaar of beroep in te stellen houdt u de mogelijkheid om op te komen tegen het rechtsherstel. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.