Menu

Adviseurs opgelet: De nadelige gevolgen van de forfaitaire spaarvariant (box 3)

De gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad worden steeds duidelijker. In dit artikel informeerden wij u over de uitwerking van het rechtsherstel en het geplande tijdspad voor het rechtsherstel. Het kabinet heeft gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. Inmiddels is duidelijk dat (ook) voor de belastingjaren 2023 en 2024 de belastingheffing in box 3 zal plaatsvinden overeenkomstig deze forfaitaire spaarvariant. Dit kan betekenen dat belastingplichtigen die onder het huidige stelsel over hun beleggingen in box 3 geen belasting betalen te maken zullen krijgen met een aanzienlijke box 3-heffing. In dit artikel informeren wij u verder.

Forfaitaire spaarvariant

Het kabinet heeft besloten voor de box 3 heffing voor belastingjaren 2023 en 2024 overbruggende wetgeving te ontwerpen die aansluit bij de voor het rechtsherstel gekozen oplossing, de forfaitaire spaarvariant. Er wordt daarbij gewerkt met drie forfaits: Voor spaargeld, schulden en overige bezittingen (beleggingen). De forfaits voor de belastingjaren 2023 en 2024 zijn nog niet bekend maar deze zullen vermoedelijk niet veel afwijken van de voorliggende recente jaren. Dat betekent een forfait voor spaargeld van ca. 0,01 %, een forfait voor schulden van ca. 2,46 % en een forfait voor overige bezittingen van ca. 5,69 %.

Let op: Op 29 september 2022 is het forfaitaire percentage voor de rendementsklasse beleggen voor 2023 bekend geworden. In dit artikel leest u hier meer over.

Nadelige gevolgen voor bepaalde belastingplichtigen

Onder het huidige stelstel hebben belastingplichtigen die hun box 3 beleggingen volledig hebben gefinancierd met schulden niet te maken met heffing in box 3. De schulden komen namelijk eerst in mindering op de bezittingen waardoor de grondslag voor de heffing nihil is.

Volgens de forfaitaire spaarvariant vindt geen saldering meer plaats van beleggingen en schulden. Het forfaitaire rendement van beleggingen wordt berekend volgens het forfait voor overige bezittingen (2021: 5,69 %). Het forfaitaire (negatieve) rendement van schulden wordt berekend volgens de forfaitaire rente voor schulden (2021: 2,46 %). Deze forfaitaire rendementen worden gesaldeerd. In een situatie dat beleggingen volledig gefinancierd zijn zal – in tegenstelling tot het huidige stelsel – onder de forfaitaire spaarvariant sprake zijn van een positief inkomen uit sparen en beleggen.

Anticipatie forfaitaire spaarvariant

Met het oog op de verwachte overbruggende wetgeving, maar ook in het algemeen, is het zaak de box 3 positie (van cliënten) te monitoren. Bepaalde belastingplichtigen met (grote) beleggingsportefeuilles zullen geconfronteerd gaan worden met een aanzienlijke box 3-heffing.

In voorkomende gevallen kan de situatie zich voordoen dat een belastingplichtige onvoldoende liquide middelen heeft om die belasting te kunnen betalen, bijvoorbeeld omdat het rendement ‘vast’ zit in stenen.

Met het oog op de eerstvolgende peildatum (1 januari 2023) is het zaak om nog dit jaar (2022) op de aankomende wetgeving te anticiperen. Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw (of uw cliënt zijn) gehele fiscale positie. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.