Menu

De algemeen nut beogende instellingen

Goede doelen instellingen die met hun doelstelling het algemene nut beogen kunnen de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (hierna: ‘ANBI’) aanvragen. Een instelling, meestal een stichting, die de ANBI-status krijgt toegewezen, geniet door de ANBI-status fiscaal voordeel. Wij informeren u graag over de ANBI-status.

Fiscale voordelen ANBI-status

Aan de ANBI-status zijn de volgende fiscale voordelen verbonden:

  • Een ANBI wordt in de schenk- en erfbelasting vrijgesteld van belastingheffing over de door de ANBI ontvangen erfenissen en schenkingen mits de ANBI die erfenissen en schenkingen inzet voor haar doelstelling waarmee het algemeen nut wordt beoogd.
  • Indien de ANBI zelf in het algemeen belang volgens haar doelstelling een schenking doet is deze schenking – ongeacht wie de ontvanger is – ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Doordat geen schenk- of erfbelasting behoeft te worden betaald, heeft de ANBI meer te besteden. Het belastingvoordeel kan dan door de ANBI eveneens besteed worden aan haar algemeen nut beogende doelstelling.
  • Personen die aan een ANBI schenken mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor schenkers aan een culturele ANBI geldt zelfs een extra giftenaftrek, ook wel de culturele multiplier genoemd. Schenken aan een ANBI levert de gever dus ook een belastingvoordeel op. Dit wordt geregeld in de Geefwet en is bedoeld om schenkers te stimuleren giften aan ANBI’s te schenken. Een gift kan bestaan uit een eenmalige of periodieke schenking van een geldbedrag (zie dit artikel), maar mag ook een gift in natura zijn (zie dit artikel). De giftenaftrek geldt ook voor vennootschappen die aan een ANBI schenken (zie dit artikel).

Algemeen nut

Een instelling verkrijgt de ANBI status indien de statutaire doelstelling van deze instelling als het beogen van algemeen nut (kwalitatieve toets) kwalificeert. De activiteiten die door de instelling worden verricht dienen voorts ook daadwerkelijk voor ten minste 90% het algemeen nut te dienen (kwantitatieve toets).

De wet beschouwt de volgende doelen als algemeen nut:

welzijn

cultuur

onderwijs, wetenschap en onderzoek

bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid

gezondheidszorg

jeugd- en ouderenzorg

ontwikkelingssamenwerking

dierenwelzijn

religie, levensbeschouwing en spiritualiteit

de bevordering van de democratische rechtsorde

volkshuisvesting

een combinatie van de bovengenoemde doelen 

Het is voorts ook mogelijk om een (andere) instelling op te richten die als doelstelling het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling heeft, die (andere) instelling kwalificeert dan ook voor de ANBI-status. U kunt hierbij denken aan een zogenoemde ‘Vriendenstichting’ die de taak van fondsenwerver op zich neemt.

Doel en middel

Dat een instelling als doel het beogen van het algemeen nut heeft dient in de statutaire doelstelling tot uitdrukking te komen. Daarnaast dient in de statuten ook te worden opgenomen hoe de instelling haar doelstelling zal proberen te bereiken. Dit worden de middelen genoemd (“door middel van”). Het is daarom van groot belang dat het doel en de middelen van de ANBI secuur worden geformuleerd. Omdat de ANBI-status fiscale faciliteiten met zich meebrengt worden bij de toewijzing van de ANBI-status het doel en de middelen zorgvuldig beoordeeld. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:695) blijkt dat alleen aan het algemeen belang criterium kan worden voldaan indien de werkzaamheden (kwantitatieve toets) van de instelling zijn gericht op voldoende concreet bepaalde doelen (kwalitatieve toets) van algemeen nut.

Fiscale positie ANBI

Een ANBI dient bij al haar handelingen en activiteiten haar algemeen nut beogende doelstelling in acht te nemen. Dit sluit echter niet uit dat een ANBI commerciële activiteiten verricht.

Wij onderscheiden twee soorten (commerciële) activiteiten:

  • Een ANBI dient voor ten minste 90% (van haar totale activiteiten) algemeen nuttige activiteiten te verrichten. Dit betekent dat een ANBI voor maximaal 10% van haar totale activiteiten andere activiteiten mag verrichten. Dit mogen ook commerciële activiteiten zijn.
  • Een ANBI mag ook commerciële activiteiten verrichten indien de ANBI door middel van deze commerciële activiteiten haar algemeen nut beogende doelstelling tracht te bereiken. Het ligt voor de hand om deze commerciële activiteiten dan als middel in de statuten op te nemen.

Let op: Een ANBI kan door het verrichten van commerciële activiteiten belastingplichtig worden voor onder andere de omzetbelasting en/of de vennootschapsbelasting.

Zelf een ANBI oprichten?

Denkt u erover na om een ANBI op te richten? Een succesvolle toewijzing van de ANBI-status begint al bij het opstellen van de statuten en het formuleren van het doel en de middelen! Neem contact op met Vink Fiscale advocatuur Amsterdam voor gespecialiseerd advies.