Menu

Geven aan het goede doel: Eenmalig of periodiek?

In dit artikel informeerden wij u over de mogelijk om te schenken vanuit uw vennootschap. Het doen van een gift vanuit privé, aan een goed doel of instelling, kan u ook fiscaal voordeel opleveren. U kunt vanuit privé een eenmalige gift of een periodieke gift doen.

De eenmalige gift

Een eenmalige gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, een vereniging of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Voor welk bedrag de eenmalige gift aftrekbaar is hangt af van uw verzamelinkomen. Uw verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1 (werk en woning), box 2 (aanmerkelijk belang) en box 3 (vermogen), zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u een fiscale partner heeft telt u het verzamelinkomen van uw fiscale partner op bij uw verzamelinkomen. De eenmalige gift mag u in aftrek brengen als deze hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. De aftrek van de eenmalige gift wordt dus begrensd door een minimum (drempel) en een maximum.

Bij het bepalen van de hoogte van de aftrek mag u voor giften aan een culturele instelling rekening houden met de zogenoemde multiplier. Giften aan een culturele instelling mogen worden verhoogd met 25% van het bedrag van de gift, tot een maximum van € 1.250.

De periodieke gift

Een periodieke gift aan een ANBI, een culturele ANBI, een vereniging of een SBBI is ook aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting. Het verschil met de eenmalige gift is dat bij een periodieke gift sprake is van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering, voor een periode van ten minste vijf jaar.

In tegenstelling tot de eenmalige gift is de periodieke gift voor het gehele bedrag van de gift aftrekbaar. Ook periodieke giften aan een culturele instelling mogen voor het bepalen van de aftrek in de Inkomstenbelasting worden verhoogd met 25% van het bedrag van de gift tot een maximum van  € 1.250.

Aan de periodieke gift zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de gift vooraf worden vastgelegd in een onderhandse of notariële akte. In deze akte moet zijn bepaald dat de gift uiterlijk eindigt bij overlijden. Op die manier wordt voldaan aan het onzekerheidscriterium.

Fiscaal voordeliger: de eenmalige of periodieke gift?

Doordat de periodieke gift niet wordt beperkt door een minimum (drempel) en een maximum en de gift in de hoogste tariefschrijf kan worden afgetrokken is het zo dat een periodieke gift u in beginsel een hogere aftrekpost oplevert. Als u vijf jaar lang elk jaar € 10.000 schenkt aan een culturele ANBI geeft deze gift u jaarlijks een aftrekpost van € 11.250, gelijk aan de jaarlijkse schenking en elk jaar vermeerderd met de multiplier. Over de gehele periode van de periodieke gift geniet u dan een totale aftrekpost van € 56.250 (€ 11.250 x 5).

Indien u ervoor kiest eenmalig een gift te doen van € 50.000 bedraagt uw eenmalige aftrekpost maximaal € 51.250, gelijk aan de eenmalige schenking vermeerderd met de multiplier. Echter, doordat nog rekening moet worden gehouden met het minimum (drempel) en maximum zal uw aftrekpost vermoedelijk aanzienlijk minder bedragen dan € 51.250.

Of het doen van een periodieke gift u daadwerkelijk meer fiscaal voordeel oplevert dan het doen van een eenmalige gift is echter afhankelijk van uw persoonlijke fiscale positie. Bijvoorbeeld in de situatie van sterk wisselende inkomens kan het voordeliger zijn om een eenmalige gift te doen in een jaar waarin u een hoog inkomen geniet. Op die manier kan worden bereikt dat de gift dan toch aftrekbaar is tegen het maximale aftrektarief.

Wilt u een gift doen aan een goed doel maar twijfelt u hoe u fiscaal optimaal kunt schenken? Samen met u kijken wij graag naar uw fiscale positie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.