Menu

De herleving van de inkeerregeling

In dit artikel lieten wij u weten dat de inkeerregeling per 1 januari 2020 verder is ingeperkt. Wij vertelden u meer over het aangeven van inkomen en/of vermogen dat niet eerder (volledig) is aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de inkeerregeling en uw (fiscale) kansen en mogelijkheden op dit moment.

Kerstarrest aanleiding om vermogen in het buitenland alsnog te melden

Op 24 december 2021 (Kerstarrestoordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop vermogen in box 3 in de belastingjaren 2017 en 2018 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van dit Kerstarrest heeft het kabinet besloten belastingplichtigen over de jaren 2017 tot en met 2022 rechtsherstel te bieden volgens een forfaitaire spaarvariant. In dit artikel vertelden wij u meer over de uitwerking van forfaitaire spaarvariant. Voor belastingplichtigen die in aanmerking komen voor rechtsherstel komt het erop neer dat spaargeld wordt belast tegen een laag forfaitair rendementspercentage.

De staatssecretaris heeft laten weten dat ook zwartspaarders in aanmerking komen voor rechtsherstel. Daarbij speelt het geen rol of deze zwartspaarders uit eigen beweging tot inkeer zijn gekomen of door de Belastingdienst zijn achterhaald. De staatssecretaris meent namelijk dat deze groep gewoon weer meedoet als belastingplichtige.

Hoewel voor verzwegen spaargeld in het buitenland in beginsel een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar geldt, is de belastingheffing met een beroep op het rechtsherstel over spaargeld vanaf 2017 aanzienlijk lager dan gedacht.

Op basis van de wettelijke regeling zou een belastingplichtige met een spaarsaldo van € 1.000.000 over de jaren 2017 tot en met 2021 per jaar gemiddeld ruim € 12.000 box 3-heffing betalen.

Bij het rechtsherstel dat wordt geboden volgens de forfaitaire spaarvariant is deze belastingplichtige, voor dezelfde jaren, per jaar gemiddeld slechts € 300 box 3-heffing verschuldigd.

Voor de zwartspaarders die nog niet bekend zijn bij de Belastingdienst kan dus, ondanks dat de inkeerregeling reeds per 1 januari 2020 in vergaande mate is beperkt, het Kerstarrest de stimulans zijn om (alsnog) vrijwillig openheid van zaken te geven.

Mogelijk (effectief) geen of een lage boete

De Belastingdienst kan aan belastingplichtigen die alsnog melding doen van vermogen in het buitenland een boete opleggen die kan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting. Als het rechtsherstel (ook) van toepassing is op zogenoemde zwartspaarders zal er echter sprake zijn van (effectief) geen of een aanzienlijk lage boete. Immers, 300% over een relatief klein bedrag aan verschuldigde box 3-heffing geeft een relatief lage boete als uitkomst.

Dat maakt dat het voor belastingplichtigen op eens weer een stuk aantrekkelijker is om een beroep te doen op de inkeerregeling/vrijwillige verbetering.

Beperkte werking inkeerregeling sinds 2020

Zoals al even benoemd is de inkeerregeling vanaf 1 januari 2020 verder ingeperkt. De inkeerregeling werd toen (ook) afgeschaft voor niet (volledig) aangegeven box 3 vermogen uit Nederland. Wilt u hier meer over lezen? In dit artikel vertelden wij u hier meer over.

Haastige spoed mogelijk toch goed?

Hoewel de staatssecretaris heeft laten weten dat ook zwartspaarders in aanmerking komen voor rechtsherstel is het de vraag hoe de wetgeving voor zwartspaarders er uit zal (gaan) zien. In antwoorden op Kamervragen heeft de staatsecretaris namelijk laten weten dat voor zwartspaarders een andere boetegrondslag voorgeschreven zou kunnen (gaan) worden. Er is daarbij dan geen sprake meer van een koppeling van de grondslag van de boete aan de hoogte van de verschuldigde belasting. Hoewel de staatssecretaris opmerkt dat dergelijke wetgeving alleen voor de toekomst lijkt te kunnen gelden is het nog maar de vraag hoe de uiteindelijke wetgeving eruit zal gaan zien.

U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding. Wij hebben als advocaten namelijk niet alleen een geheimhoudingsplicht, maar ook een wettelijk verschoningsrecht, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons contact kunt opnemen.