Menu

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zullen nieuwe regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VpB) gelden. De regels zorgen voor zowel een verruiming als een beperking van de huidige regels van verliesverrekening. Op basis van onze actuele kennis over de verliesverrekening kunnen wij inschatten welke kansen en risico’s de nieuwe regels voor uw vennootschap met zich meebrengen. In dit artikel informeren wij u over de wijzigingen per 1 januari 2022.

Let op! Deze blog is gepubliceerd in 2021 en wordt niet meer geactualiseerd. Het kan zijn dat de actuele termijnen voor verliesverrekening niet meer overeenkomen met de in deze blog genoemde termijnen.

Verruiming verliesverrekening

Voor verliezen in de VpB geldt op dit moment een voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar. Per 1 januari 2022 vervalt deze termijn en zullen verliezen tot € 1 miljoen onbeperkt verrekenbaar zijn. De achterwaartse verliesverrekeningstermijn is een jaar en die termijn blijft vooralsnog ongewijzigd.

Let op: In dit artikel informeerde wij u over de recente aanbeveling van de Europese Commissie om de achterwaartse verliesverrekeningstermijn te verlengen. Naar verwachting zal snel duidelijk worden of Nederland deze actuele aanbeveling van de EC overneemt en een tijdelijke verruiming invoert.

Beperking verliesverrekening

De beperking van de huidige regels voor verliesverrekening is te vinden in het bedrag van de verliezen. Als het bedrag aan verrekenbare verliezen meer dan € 1 miljoen bedraagt vindt verliesverrekening in een jaar plaats tot € 1 miljoen. Voor zover de winst hoger is dan € 1 miljoen, mag van het meerdere maximaal 50 % worden verrekend met de verrekenbare verliezen. Deze beperking in de verrekening is ook van toepassing op de achterwaartse verliesverrekening.

Overgangsregeling

Voor alle nog niet verrekende verliezen op 31 december 2021 gaan de nieuwe regels van de verliesverrekening gelden. Verliezen vanaf 2013 en latere jaren worden hierdoor onbeperkt verrekenbaar, maar wel tot het maximum van € 1 miljoen vermeerderd met 50 % van het meerdere van de belastbare winst.

Verliezen uit de jaren vóór 1 januari 2013 blijven maximaal negen jaar verrekenbaar. Het verlies 2011 verdampte derhalve per eind 2020 en het verlies 2012 verdampt eind 2021. De termijn van negen jaar was de tot 2019 geldende verliesverrekeningstermijn. De regels rondom verliesverrekening zijn de afgelopen jaren een aantal keer gewijzigd.

Doel

Met het invoeren van deze nieuwe regels wil het kabinet voorkomen dat bedrijven met veel winst jaren achter elkaar geen VpB betalen doordat zij beschikken over hoge bedragen aan verrekenbare verliezen uit het verleden. Grotere bedrijven zullen derhalve – na invoering van deze nieuwe regels –   eerder te maken krijgen met de verschuldigdheid van VpB.

Het kabinet heeft overwogen om ook de regels voor de verliesverrekening in de Inkomstenbelasting aan te passen. De Inkomstenbelasting kent haar eigen regels voor verliesverrekening waarbij sprake is van een voorwaartse verrekentermijn van negen jaar en een achterwaartse verrekentermijn van drie jaar. Omdat in de Inkomstenbelasting de groep met verliezen van meer dan € 1 miljoen beperkt is gaat het kabinet vooralsnog niet over tot het wijzigen van deze regels.

Met onze actuele kennis over de verliesverrekeningsregels kunnen wij sturen op de optimalisatie van de VpB-positie van uw vennootschap.  Vink Fiscale Advocatuur geeft u graag fiscaal advies. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.