Menu

Mogelijke verlenging termijn verliesverrekening Vennootschapsbelasting (VpB)

Een lichaam dat belastingplichtig is voor de VpB mag de in een jaar geleden verliezen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar en de belastbare winsten uit de zes volgende jaren. Dit wordt achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening genoemd. Mogelijk wordt de termijn voor achterwaartse verliesverrekening binnenkort – naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese Commisie (EC) – verruimd. Een verruiming brengt kansen met zich mee voor de optimalisatie van uw VpB-positie. In dit artikel informeren wij u verder over deze ontwikkeling.

Verliesverrekening in de VpB

Tot 2012 gold een achterwaartse verliesverrekeningstermijn van drie jaar. Voorts gold tot 2019 een voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen jaar. Zowel de achterwaartse als voorwaartse verliesverrekeningstermijnen zijn toen ingekort tot een termijn van resp. één jaar (achterwaartse verliesverrekening) en zes jaar (voorwaartse verliesverrekening). Een verlies dat in die periode niet volledig wordt verrekend komt te vervallen. Als die situatie zich voordoet is sprake van verliesverdamping. Verliesverdamping kan worden voorkomen. In de praktijk bestaan verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.

Aanbeveling Europese Commissie

Op 18 mei 2021 heeft de EC de aanbeveling aan lidstaten gedaan om de achterwaartse verliesverrekening met meer dan één jaar toe te staan. De EC doet de suggestie achterwaartse verliesverrekening met twee of drie jaar toe te staan om bedrijven die door de COVID-19 crisis zijn getroffen op die manier aan extra liquiditeiten te helpen. Achterwaartse verliesverrekening levert voor bedrijven die in de jaren vóór de COVID-19 crisis winstgevend waren namelijk direct een teruggaaf op van de belastingen die in deze voorgaande jaren zijn betaald.

Om bedrijven daadwerkelijk direct aan liquiditeiten te helpen schrijft de EC in dat verband voor dat lidstaten bedrijven moeten toestaan om de achterwaartse verliesverrekening al aan te vragen op basis van het verwachte resultaat over 2021. Bedrijven kunnen op die manier al een (voorlopige) teruggaaf ontvangen.

Lidstaten, waaronder Nederland, zijn vrij om te bepalen of zij maatregelen nemen naar aanleiding van de aanbeveling van de EC. Als Nederland de aanbeveling volgt dan zal de achterwaartse verliesverrekeningstermijn onder voorwaarden worden verlengd tot maximaal de drie voorafgaande jaren, zodat bedrijven hun verliezen uit de boekjaren 2020 en 2021 kunnen verrekenen met de belastbare winsten uit de boekjaren 2019, 2018 en 2017.

Crisismaatregel

Nederland heeft – eveneens als crisismaatregel – al eens een verlenging van de achterwaartse verliesverrekeningstermijn toegestaan. Gedurende de jaren 2009, 2010 en 2011 konden belastingplichtigen opteren voor een verlenging van deze termijn. Naar verwachting zal snel duidelijk worden of Nederland deze actuele aanbeveling van de EC overneemt en een tijdelijke verruiming invoert.

Op basis van onze kennis van en inzicht in de (actuele) verliesverrekeningsregels kunnen wij sturen op een optimale VpB-positie voor uw vennootschap. Bent u benieuwd welke kansen deze maatregel voor uw vennootschap zou meebrengen? Of wenst u in het algemeen de fiscale positie van uw vennootschap te bespreken? Vink Fiscale Advocatuur geeft u graag fiscaal advies. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.