Menu

Uitwisseling buitenlandse financiële gegevens met de Nederlandse Belastingdienst

In Nederland is vanaf 1 januari 2016 de Wet uitvoering Common Reporting Standard (hierna: CRS) van kracht gegaan. Met meer dan 100 landen zijn wereldwijd afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties.

Op basis van voornoemde wet zijn financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een bank, verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast te stellen. De financiële instelling is vervolgens verplicht om aan haar belastingautoriteiten door te geven dat zij een klant hebben die in een ander land zijn/haar fiscale woonplaats heeft. De lokale belastingautoriteiten verstrekken deze informatie vervolgens aan het land waar de klant zijn/haar fiscale woonplaats heeft.

Voorbeeld

U opent bij een bank in Hong Kong een bankrekening. De bank is op basis van het CRS verplicht u te vragen om een verklaring over uw fiscale woon- of vestigingsland te overleggen. Stel: Uw fiscale woonplaats is in Nederland. Zie ook dit artikel waarin wij u uitleggen hoe de fiscale woonplaats van een belastingplichtige wordt bepaald.

De bank in Hong Kong is dan verplicht om aan de Hong Kongse belastingautoriteiten door te geven dat u als belastingplichtige van Nederland een bankrekening bij hen heeft geopend. De bank is daarbij ook verplicht om uw financiële gegevens aan de belastingautoriteiten te verstrekken. De belastingautoriteiten in Hong Kong verstrekken vervolgens deze gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst.

Inmiddels zijn met de belastingautoriteiten van dergelijke landen verscheidene gegevensuitwisselingen geweest. Om naar het voorbeeld terug te grijpen, vanuit Hong Kong heeft in 2018 de eerste gegevensuitwisseling plaatsgevonden.

Wat betekent een gegevensuitwisseling voor u?

De door het andere land verstrekte gegevens worden eerst door de Nederlandse Belastingdienst gecontroleerd. De Nederlandse Belastingdienst zal eerst controleren of de beweerde bankrekeninghouder daadwerkelijk zijn/haar fiscale woonplaats in Nederland heeft en in Nederland belastingplichtig is. Ook zal de Belastingdienst controleren of deze bankrekening door de belastingplichtige in zijn/haar Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting is aangegeven.

Indien de desbetreffende bankrekening namelijk reeds (correct) in de aangifte inkomstenbelasting is aangegeven, heeft de gegevensuitwisseling niet een direct gevolg. Dit is anders als blijkt dat de bankrekening niet door de belastingplichtige is aangegeven of onjuist is aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de bankrekening niet of onjuist is aangegeven, is doorgaans sprake van te weinig betaalde belasting.

De te weinig betaalde belasting dient de belastingplichtige alsnog aan de Belastingdienst te voldoen. Daarnaast heeft de Belastingdienst in dit soort situaties de bevoegdheid om voor het niet aangeven van het vermogensbestanddeel een boete op te leggen. Een dergelijke vergrijpboete kan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting.

Wat kunt u doen?

In uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting dient u van al uw vermogen, waar dan ook ter wereld, aangifte te doen. Het is dus niet zo dat u vermogensbestanddelen alleen behoeft aan te geven in het land waar die vermogensbestanddelen zich daadwerkelijk bevinden. Het is wél zo dat Nederland voor bepaalde vermogensbestanddelen vrijstellingen verleend waardoor het aangeven van deze vermogensbestandsdelen in uw Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting niet tot belastingheffing in Nederland leidt. Niet alle vermogensbestandsdelen worden vrijgesteld. Bankrekeningen in het buitenland zijn op zich niet vrijgesteld en dienen altijd te worden aangegeven in de Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting.

Heeft u vermogen in het buitenland dat u in Nederland in uw aangifte inkomstenbelasting had moeten aangeven, dan kunt u ervoor kiezen om dit vermogen alsnog aan de Belastingdienst te melden. Dit noemen wij vrijwillige verbetering. U zult in dat geval de te weinig betaalde belasting alsnog moeten betalen. Ook zal de Belastingdienst u een vergrijpboete opleggen die tot 300% van de verschuldigde belasting kan oplopen, maar vanwege de omstandigheid van de vrijwillige verbetering zal doorgaans een lagere boete opgelegd worden.

Mocht u reeds een vragenbrief van de Belastingdienst hebben ontvangen, dan is vrijwillige verbetering niet meer mogelijk, maar is het volledig meewerken nog steeds een boetematigende omstandigheid. Laat u in dat geval bijstaan door een fiscaal advocaat.

Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft – al dan niet over uw persoonlijke fiscale situatie – neem dan contact op met Vink Fiscale Advocatuur. U bent bij onze advocaten verzekerd van geheimhouding. Onze advocaten hebben namelijk niet alleen een geheimhoudingsplicht, maar ook een wettelijk verschoningsrecht, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen.