Menu

Economisch eigendom: Wat betekent dit voor de belastingheffing?

In dit artikel vertelden wij u meer over de mogelijkheid tot certificering van uw vermogen. Door certificering komt het economisch belang toe aan de certificaathouders. De certificaathouder is dan de economisch eigenaar. Certificering kan leiden tot verschuldigdheid van belasting: Economisch eigendom speelt namelijk bij meerdere belastingwetten een rol. Wij informeren u graag verder.

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Dit is bepaald in artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Om te bepalen of sprake is van een verkrijging voor de overdrachtsbelasting wordt gekeken of sprake is van ‘enig risico van waardeverandering’. Bij de overgang van (enkel) economisch eigendom kan al zijn voldaan aan de overdracht van enig risico van waardeverandering. Dus ook in de situatie dat economisch eigendom wordt overgedragen kan overdrachtsbelasting verschuldigd worden.

Omzetbelasting

Waar in de overdrachtsbelasting wordt gekeken naar ‘enig risico van waardeverandering’ speelt in de omzetbelasting een hele andere definitie een rol.

In artikel 3 lid 1 aanhef en onderdelen a  van de Wet OB 1968 wordt – voor de omzetbelasting – als levering van goederen verstaan: ‘de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken’. Alsdan kan sprake zijn van een belaste levering voor de omzetbelasting.

Waar voor de overdrachtsbelasting dus wordt gekeken naar ‘enig risico van waardeverandering’ wordt voor de omzetbelasting gekeken naar ‘de macht om als eigenaar te beschikken’. Dit zijn verschillende begrippen die ieder een eigen kader kennen. Dat kan problemen opleveren bij de samenloop van beide belastingen.

Vennootschapsbelasting / Inkomstenbelasting

In de winstsfeer kan de vraag opkomen wie nu eigenlijk de winstgenieter is. In de winstsfeer wordt de certificaathouder als eigenaar aangemerkt als hij het volledige risico voor alle waardeveranderingen en voor het tenietgaan van een goed draagt. Het economisch belang komt de certificaathouder dan volledig toe, alsook het risico van de waardeveranderingen en het eventuele tenietgaan van de zaak. De certificaathouder is dan de winstgenieter. Dit is daarmee, wederom, een toets op zichzelf.

Civielrechtelijk

Civielrechtelijk is  ‘economisch eigendom’ een samenstel van rechten en verplichtingen. In de fiscaliteit neemt economische eigendom verschillende vormen aan. De definitie voor de overdrachtsbelasting is niet van toepassing in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, en voor de btw wordt gekeken naar het btw-machtscriterium.

Kortom, economisch eigendom roept veel vragen op en u doet er goed aan zich te laten bijstaan in de vorm van een fiscaal advies op maat. De advocaten van Vink Fiscale Advocatuur zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en kunnen u derhalve zo optimaal en volledig mogelijk adviseren. Samen kijken wij naar uw volledige fiscale positie. U kunt hiervoor contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.