Menu

Verzoek om ambtshalve vermindering bij een te laat bezwaar

Wanneer u een belastingaanslag opgelegd krijgt waar u het niet mee eens bent, heeft u de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te komen. U moet dat bezwaar binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag indienen. Een bezwaar dat niet op tijd is ingediend wordt in beginsel niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bezwaar dan niet in behandeling wordt genomen. In dat geval is het alleen nog mogelijk om de inspecteur te verzoeken om de belastingaanslag ambtshalve te verminderen. De inspecteur kan dan naar eigen oordeel overgaan tot vermindering van een belastingaanslag.

Ambtshalve vermindering

Op grond van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht kan een inspecteur in drie gevallen een belastingaanslag ambtshalve verminderen of belasting teruggeven.

  • Uit eigen beweging;
  • Op verzoek;
  • Naar aanleiding van een niet-ontvankelijk bezwaarschrift.

Een niet-ontvankelijk bezwaar wordt door een inspecteur op basis van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht automatisch aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek kan de inspecteur vervolgens toe- of afwijzen. Hier heeft de inspecteur acht weken de tijd voor. Mocht de inspecteur het verzoek afwijzen dan is het niet mogelijk om in bezwaar te gaan tegen de afwijzing van de inspecteur.

Hier is één uitzondering op: Namelijk in de gevallen waarin is verzocht om het verminderen van een aanslag inkomstenbelasting.

Bezwaar tegen afwijzing ambtshalve vermindering

In de wet Inkomstenbelasting 2001 is een bepaling opgenomen waardoor in het specifieke geval dat de inspecteur een verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag inkomstenbelasting geheel of gedeeltelijk afwijst, de belastingplichtige tegen deze afwijzing in bezwaar kan komen. Deze bepaling gaat als lex specialis vóór op de algemene regel met betrekking tot de ambtshalve vermindering in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

U kunt dus tegen een afwijzing van de inspecteur van een verzoek om ambtshalve vermindering van uw aanslag inkomstenbelasting wél in bezwaar komen. De inspecteur dient dan zijn beslissing om het verzoek om ambtshalve vermindering te heroverwegen om vervolgens een uitspraak te doen op uw bezwaar. Indien de inspecteur bij zijn besluit blijft om geen ambtshalve vermindering toe te passen kunt u vervolgens tegen de uitspraak op bezwaar in beroep komen bij de belastingrechter. Aan de rechter kunt u voorleggen waarom u van mening bent dat in uw geval de inspecteur de belastingaanslag ambtshalve dient te verminderen.

Conclusie

Ook indien u te laat bent met het indienen van een bezwaarschrift tegen de aanslag Inkomstenbelasting, doet u er goed aan het bezwaarschrift alsnog in te dienen om zo uw bezwaar aan de inspecteur kenbaar maken. Ook indien uw belastingaanslag onherroepelijk vaststaat is het mogelijk om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. De inspecteur is namelijk gedurende een periode van vijf jaar bevoegd om ambtshalve vermindering te verlenen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift of een verzoek om ambtshalve vermindering van uw belastingaanslag? Neem dan contact op met Vink Fiscale Advocatuur!