Menu

Publicatieplicht ANBI: Uitgebreid met het standaardformulier

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet een aantal gegevens publiceren op haar website. De te publiceren informatie bestaat uit gegevens die een ANBI volgens de regelgeving moet openbaren. De wijze van publiceren was altijd vormvrij. Dit is veranderd: Vanaf 1 januari 2021 moeten grotere ANBI’s gegevens publiceren door een ingevuld standaardformulier als PDF-document op hun website te plaatsen. Het standaardformulier is sinds kort te downloaden van de website van de Belastingdienst.

Achtergrond publicatieplicht

In de belastingwetgeving wordt een ANBI omschreven als een instelling — niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven — die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend — dat wil zeggen: voor ten minste 90% — het algemeen nut beoogt.

De kwalificatie als ANBI brengt belastingvoordelen met zich mee. Zo mogen belastingplichtigen die een gift doen aan een ANBI hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat is interessant voor estate planning. De ANBI betaalt over deze gift geen schenkbelasting. Als de ANBI een erfenis ontvangt betaalt de ANBI geen erfbelasting. En als de ANBI zelf een schenking doet hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Kortom, aan de kwalificatie als ANBI zijn fiscale voordelen verbonden.

Met het oog op deze voordelen wordt vanuit de ANBI een bepaalde mate van transparantie en verantwoording verwacht. De Belastingdienst houdt toezicht op ANBI’s, onder andere door het bestuderen van de informatie die een ANBI op haar website moet publiceren.

Welke ANBI’s moeten gebruik maken van het standaardformulier?

Voor 1 januari 2021 kon elke ANBI, groot of klein, haar gegevens vormvrij publiceren op haar website. Bij het verplicht stellen van het standaardformulier is rekening gehouden met de omvang van een ANBI. Deze verplichtstelling geldt namelijk alleen voor grotere ANBI’s. De Belastingdienst merkt de volgende ANBI’s aan als grotere ANBI’s:

  • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000;
  • Niet-fondsenwervende ANBI’s als de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Dit betekent dat grotere ANBI’s die hun boekjaar per 31 december 2020 hebben afgesloten, tot uiterlijk 30 juni 2021 de tijd hebben om de financiële verantwoording over 2020 te publiceren via een standaardformulier op hun website. Voor grotere ANBI’s met bijvoorbeeld een boekjaar van 1 september tot en met 31 augustus is het standaardformulier verplicht voor het boekjaar dat per 31 augustus 2021 eindigt. Vink Fiscale Advocatuur is bekend met de gegevens die gepubliceerd moeten worden.

Wilt u meer weten over de publicatieplicht voor ANBI’s? Bent u benieuwd wat de publicatieplicht voor een met u verbonden ANBI inhoudt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.