Menu

Kostenvergoeding in bezwaar: Waar heeft u recht op?

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen een beschikking en het bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen vanwege de onrechtmatigheid van die beschikking heeft u recht op vergoeding van de kosten van het bezwaar. Dit is in de wet bepaald en draagt bij aan de rechtsbescherming van belastingplichtigen. In dit artikel informeren wij u over de kostenvergoeding in bezwaar.

Forfaitaire kostenvergoeding

De hoogte van de kostenvergoeding wordt in beginsel vastgesteld conform de forfaitaire tarieven die zijn opgenomen in het Besluit proceskosten bestuursrecht (BPB). De hoogte van de kostenvergoeding wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. In bezwaar wordt een tarief van € 265 (2021) per punt toegekend. Op basis van het besluit kunt u alleen een vergoeding krijgen voor het indienen van een bezwaarschrift (1 punt), het verschijnen bij een hoorgesprek (1 punt) en het verschijnen bij een nader hoorgesprek (0,5 punt). De maximale kostenvergoeding in bezwaar bedraagt, op basis van het forfaitaire systeem, derhalve € 662,50.

Integrale kostenvergoeding

In omvangrijke fiscale procedures dekt de hoogte van de forfaitaire kostenvergoeding niet de daadwerkelijke kosten van een belastingplichtige. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is bepaald dat in het geval van bijzondere van de forfaitaire tarieven kan worden afgeweken. Bijzondere omstandigheden kunnen een hogere vergoeding rechtvaardigen. Van bijzondere omstandigheden is sprake als het bestuursorgaan onzorgvuldig heeft gehandeld of een besluit tegen beter weten in heeft genomen. In die situaties heeft een belastingplichtige recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Verzoek om kostenvergoeding

Om in aanmerking te komen voor kostenvergoeding dient het verzoek om vergoeding tijdig te worden ingediend. De belastinginspecteur moet het verzoek hebben ontvangen voordat hij op het bezwaar heeft beslist. De belastingplichtige kan het verzoek gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift doen, maar het verzoek kan ook nog bij het hoorgesprek worden gedaan.

Als een verzoek wordt ingediend mag de inspecteur ervan uitgaan dat het een verzoek om een forfaitaire kostenvergoeding betreft. Als aanspraak wordt gemaakt op een integrale kostenvergoeding moet daar in beginsel expliciet om worden verzocht. Alleen als uit het bezwaar bijzondere omstandigheden naar voren komen moet de inspecteur, ook als daar niet expliciet om is verzocht, ambtshalve constateren dat sprake is van een (impliciet) verzoek om een integrale kostenvergoeding.

De advocaten van Vink Fiscale Advocatuur hebben voldoende kennis van het materiële en het formele belastingrecht om niet alleen in bezwaar te komen tegen uw aanslag, maar ook uw rechtspositie voldoende te behartigen bij het verzoek om kostenvergoeding.

Wilt u meer weten over de kostenvergoeding of bent u benieuwd of in uw zaak recht bestaat op een integrale kostenvergoeding? Wij denken graag met u mee. Neem contact met Vink Fiscale Advocatuur op via het contactformulier.