Menu

Het BTW-ondernemerschap

Omzetbelasting wordt geheven als u als BTW ondernemer goederen levert of diensten verricht. De levering van goederen of het verrichten van diensten alléén leidt voor de omzetbelasting niet tot belastingplicht. Daar is voor nodig dat u ter zake van deze levering of verrichting van dienst als BTW ondernemer wordt aangemerkt.

Wanneer bent u ondernemer voor de BTW?

De Wet op de omzetbelasting 1968 kwalificeert een ieder die een bedrijf zelfstandig uitvoert als ondernemer voor de omzetbelasting. Onder het begrip bedrijf vallen ook het uitoefenen van een beroep én de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

Bedrijf

Uit jurisprudentie volgt dat het begrip bedrijf in de omzetbelasting kan worden omschreven als een organisatie van kapitaal en arbeid, welke erop gericht is om in een duurzaam streven door deelneming aan het maatschappelijk verkeer, maatschappelijke behoeften te bevredigen.

Voor de beoordeling of sprake is van een bedrijf zijn dus de volgende drie punten van belang:

  • Organisatie van kapitaal en arbeid;
  • Duurzaam streven;
  • Deelneming aan het maatschappelijke verkeer.

Voor de omzetbelasting wordt hier al snel aan voldaan. Zo wordt een organisatie van kapitaal en arbeid al snel aangenomen als een persoon met een zekere regelmaat prestaties verricht. Dit geldt ook voor de voorwaarde ‘duurzaam streven’. Indien een persoon niet slechts incidenteel een prestatie verricht zal al snel worden aangenomen dat deze persoon voldoet aan de voorwaarde van ‘duurzaam streven’. Bij de derde voorwaarde ‘deelneming aan het maatschappelijke verkeer’ worden prestaties uitgesloten die voor eigen gebruik verricht worden. Dit geldt ook voor andere prestaties die binnen besloten kring, vergelijkbaar met een gezin, worden verricht.

Exploitatie vermogensbestanddeel

Bij de exploitatie van een vermogensbestanddeel dient sprake te zijn van ‘exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen’. Ook dit begrip dient ruim te worden uitgelegd.

Concreet wordt bij de exploitatie van een vermogensbestanddeel getoetst aan de volgende elementen:

  • Een gebruiksrecht;
  • Voor een bepaald tijdvak;
  • Tegen vergoeding.

Op basis van het voorgaande leidt de exploitatie van een onroerende zaak tot ondernemerschap. Voor de verhuur van onroerende zaken geldt in beginsel echter een vrijstelling, tenzij de verhuurder en huurder gezamenlijk kiezen voor een belaste verhuur.

Het incidenteel verrichten van prestaties die van rechtswege belast zijn

Op basis van het begrip ondernemerschap zoals deze in de Wet op de omzetbelasting is opgenomen, leidt het incidenteel verrichten van een (enkele) prestatie niet automatisch tot het zijn van ondernemer voor de BTW, ook niet als die prestaties van rechtswege belast is voor de omzetbelasting.

Bij de implementatie van de Zesde BTW-richtlijn vanuit de Europese Unie is aan lidstaten de mogelijkheid geboden om een ieder die incidenteel een economische activiteit verricht, óók als belastingplichtige aan te merken. Deze mogelijkheid zag met name op de situatie waarin een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij behorend terrein vóór de eerste ingebruikneming werd geleverd en/of de situatie waarin een bouwterrein werd geleverd. Nederland heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.