Menu

Fiscaal partnerschap Inkomstenbelasting

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Wet Inkomstenbelasting 2001.  

Algemeen partnerbegrip

In de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) is een algemeen partnerbegrip opgenomen. Belastingplichtigen zijn elkaars fiscaal partner indien zij met elkaar gehuwd zijn. Onder het begrip ‘gehuwd’ dienen ook de belastingplichtigen te worden begrepen die samen een geregistreerd partnerschap hebben. Ook belastingplichtigen die niet met elkaar zijn gehuwd of niet elkaars geregistreerde partner zijn, maar wel een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan en op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, worden als elkaars fiscaal partner aangemerkt.

Het partnerbegrip in de wet Inkomstenbelasting 2001

Het algemeen partnerbegrip uit de AWR wordt in de Wet Inkomstenbelasting 2001 voor de toepassing van deze wet, aangevuld met de volgende situaties:

Als fiscaal partners worden eveneens aangemerkt de belastingplichtigen die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven én:

  1. Uit wiens relatie een kind is geboren;
  2. Een van de partners het kind van de andere partner heeft erkend;
  3. Die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de andere partner is aangemeld;
  4. Die samen eigenaar zijn van een woning, die hun anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, waaronder begrepen economisch eigendom, of op grond van een recht van lidmaatschap van een coöperatie;
  5. Een minderjarig kind van ten minste een van beiden op hetzelfde woonadres staat ingeschreven, behoudens ingeval sprake is van een verhuur van een gedeelte van de woning door de ene belastingplichtige aan de andere belastingplichtige.

Kwalificatie belastingplichtigen

Belastingplichtigen worden als elkaars fiscaal partner aangemerkt vanaf het moment dat zij daarvoor kwalificeren. Er behoeft geen verzoek bij de Belastingdienst te worden gedaan om als fiscaal partners te worden aangemerkt. U kunt slechts met één andere belastingplichtige tegelijk fiscaal partners zijn. Voorts is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht voor het fiscaal partnerschap te kwalificeren.

Voordelen fiscaal partnerschap

Het zijn van elkaars fiscaal partner heeft voordelen. U en uw fiscaal partner kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting in te dienen. In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw aftrekposten vrij aan elkaar toerekenen. Zo kunt u aftrekposten aan de partner met meer inkomen toerekenen, waardoor meer voordeel met uw aftrekposten wordt behaald.

Soms levert het gezamenlijk kunnen indienen van de aangifte inkomstenbelasting ook meer of hogere heffingskorting(en) op of een maximaal gebruik van het heffingsvrije vermogen.

Nadelen fiscaal partnerschap

In bepaalde situaties kan het fiscaal partnerschap ook nadelige gevolgen hebben. Sommige aftrekposten kunnen namelijk lager of geheel niet van toepassing zijn in het geval van fiscaal partnerschap.

Twijfelt u of u en uw partner elkaars fiscaal partner zijn? Gaat u stappen ondernemen waardoor u elkaars fiscaal partner wordt maar weet u niet wat de fiscale gevolgen daarvan (kunnen) zijn? Neem dan contact op met Vink Fiscale Advocatuur voor een persoonlijk advies.