Menu

Blogs

Ontwikkeling box 3: Heffing over het echte rendement?

Minder dan vijf jaar geleden is de box 3 heffing (vermogensheffing) ingrijpend gewijzigd. Toch wordt in de politiek alweer gesproken over een hervorming van de box 3 heffing. Het streven is dat binnen afzienbare tijd een heffing op werkelijk rendement wordt ingevoerd. Wij vertellen u in dit artikel meer over ...
Lees meer

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zullen nieuwe regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VpB) gelden. De regels zorgen voor zowel een verruiming als een beperking van de huidige regels van verliesverrekening. Op basis van onze actuele kennis over de verliesverrekening kunnen wij inschatten welke kansen en risico’s de nieuwe regels voor ...
Lees meer

Mogelijke verlenging termijn verliesverrekening Vennootschapsbelasting (VpB)

Een lichaam dat belastingplichtig is voor de VpB mag de in een jaar geleden verliezen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar en de belastbare winsten uit de zes volgende jaren. Dit wordt achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening genoemd. Mogelijk wordt de termijn voor achterwaartse verliesverrekening binnenkort – naar ...
Lees meer

De beperking van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (VpB)

Bijna iedereen is bekend met de vennootschapsbelastingplicht voor de B.V. en de N.V. Dat de vennootschapsbelastingplicht verder reikt en dat ook de stichting, de vereniging en de commanditaire vennootschap vennootschapsbelastingplichtig kunnen zijn is vaak minder bekend. In dit artikel vertellen wij meer over de VpB-belastingplicht en de wetswijziging die in ...
Lees meer

De onbelaste vergoeding voor de internetaansluiting in tijden van COVID-19

Via de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De werkgever mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privévoordeel van kan hebben. Gedacht kan worden aan gereedschap, tablets of bijvoorbeeld sportabonnementen. Ook mag een werkgever voor het thuiswerken onbelast de kosten voor een internetaansluiting vergoeden. Dat kan ...
Lees meer

De Belastingdienst verduidelijkt: De startersvrijstelling en het 2%-tarief

In dit artikel informeerden wij u over de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. De Belastingdienst heeft een document samengesteld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. In dit document geeft de Belastingdienst een toelichting op de nieuwe regels en wordt de ...
Lees meer

Publicatieplicht ANBI: Uitgebreid met het standaardformulier

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet een aantal gegevens publiceren op haar website. De te publiceren informatie bestaat uit gegevens die een ANBI volgens de regelgeving moet openbaren. De wijze van publiceren was altijd vormvrij. Dit is veranderd: Vanaf 1 januari 2021 moeten grotere ANBI’s gegevens publiceren door een ...
Lees meer

Wat betekent het Wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ voor u?

Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ aangenomen . Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: 8%. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe wetgeving.  ...
Lees meer

Voortvarendheid Belastingdienst ook voor buitenlands box 1 en box 2 inkomen!

In het geval dat de Belastingdienst met toepassing van de verlengde navorderingstermijn wil navorderen over in het buitenland opgekomen of gehouden inkomens- en vermogensbestanddelen dient rekening te worden gehouden met het voortvarendheidsvereiste. In dit artikel informeerden wij u over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn (12 jaar). Als de Belastingdienst ...
Lees meer

De verlengde navorderingstermijn: Volkomen afhankelijk van de feiten

In het geval dat te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst navorderen. Navordering is alleen mogelijk op grond van informatie waarover de Belastingdienst ten tijde van het opleggen van de belastingaanslag nog niet kon beschikken. De algemene termijn voor navordering is 5 jaar, maar in het geval van inkomens- ...
Lees meer